مدافع جديد ذوب آخر هفته به اصفهان ميآيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــر قلعهنويــي ســرمربي ذوبآهن اصفهان هفته گذشته براي خريد يك بازيكن راهي كشور گرجستان شــده بود. قلعهنويي در اين ســفر يك مدافع وسط را پسند كرده كه قرار است پنجشنبه (فردا) اين بازيكن به اصفهــان بيايد و بــه اردوي ذوبآهن ملحق شود. ذوبآهن تاكنون اســماعيل شريفات، محمدباقر صادقي و حميد بوحمدان را جذب كرده و احتمال دارد دو، ســه بازيكن ديگر را هم به خدمت بگيرد. تيم ذوبآهن به احتمال فراوان به يك اردوي خارجي هم ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.