ريكاني باز هم شاگرد ويسي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طالب ريكاني هافبك سابق سپاهان اصفهان، با امضاي قراردادي به استقالل خوزســتان پيوســت تا در ليگ هفدهم با لباس آبي اين تيــم اهوازي به ميدان برود. ريكاني ۷۲ ساله كه در ابتداي ليگ شانزدهم به ســپاهان رفت، دو بار براي سپاهان گل زد و در پايان مسابقات فصل پيــش از اين تيم جدا شــد. اين بازيكن خوزســتاني كه به همراه ويســي راهي سپاهان شــده بود، به جز اين تيم سابقه بــازي در تيمهاي صنعتنفــت آبادان، فوالد خوزســتان و استقالل اهواز را دارد كه حاال هم به استقالل خوزستان رفت تا بار ديگر شاگرد ويسي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.