ويسي در تمرين ديناموكيف

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آنچه سفر عبدا... ويسي به اوكراين را باعث شده، بررسي كمپهاي تمريني اين كشور براي برپايي اردوي تابستاني استقالل خوزستان است. همين بهانهاي شد براي ويسي تا از فرصت پيش آمده بهترين استفاده را ببرد و سري به تمرين ديناموكيف بزند. در اين عكس هم ماكسيم شاتسكيخ مربي اين تيم را كنار او ميبينيم كه كنار زمين با هم عكس يادگاري انداختهاند. اين البته تنها برنامه ديروز سرمربي استقالل خوزستان نبود چرا كه او پيش از آن به ديدار سفير ايران در اوكراين رفته بود تا از طرف خودش، استاندار و رييس تربيت بدني خوزستان عيد فطر را تبريك بگويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.