رسوايي در فوتبال روسيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از حذف از جام كنفدراســيونها، تيمملي فوتبال روسيه حاال متهم شده كه سه سال پيش، با بازيكنان دوپينگي به جام جهاني رفته است. اين اتهام را روزنامه ميلانســاندي انگليس منتشــر و ادعا كرده كه تمامي بازيكنان روسيه در جام جهاني 2014 و همچنين 11 بازيكن روسي ديگر دوپينگي هستند. همين گزارش را ديليميل هم منتشر كرده و نوشته: «فيفا درباره دوپينگ فوتباليستهاي روسيه در جام جهاني 2014 پرونده تشكيل داده چرا كه احتمال دارد 23 بازيكن اين تيم در دوپينگ گســترده ورزشكاران روسيه نقش داشته باشند. 11 بازيكن حرفهاي فعلي روسيه هم تحت بررسي هســتند. پيش از اين اعالم شده بود بيش از هزار ورزشكار روس مشكوك به دوپينگ هستند. اين اولين بار است كه مساله دوپينگ در ورزش روســيه به فوتبال كشيده ميشــود كه ممكن است سواالتي را درباره اينكه آيا روســيه شايســتگي ميزباني جام جهاني 2018 را داشــته يا نه، مطرح كند. مسووالن فيفا پروندهاي با شواهد مختلف درباره فوتباليستهاي روس تهيه كردهاند. ســخنگوي فيفا هم اعالم كرده كه هنوز بررســيها درباره اين بازيكنان ادامه دارد. والديمير پوتين رييسجمهور روســيه از ســال گذشته برنامههايي را براي مقابله با دوپينگ و بازگرداندن وجهه روســيه ايجاد كرده است. در المپيك سال گذشته ريو نيز 111 ورزشكار روس به دليل دوپينگ نتوانستند در المپيك شركت كنند. جالب اينكه از تيمملي روسيه در جام جهاني 2014 كه بازيكنانش مورد بررسي دوپينگ قرار گرفتهاند، 5 بازيكن در تيمملي فعلي اين كشور حضور دارند.» اين 5 بازيكن متهم به دوپينگ را روزنامه آ. اس اسپانيا آكنفيف، سامدوف، گلوشاكوف، ژيركوف و كانونيكوف معرفي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.