جمیع القربا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به ســالمتي و ميمنتي و مباركي هيات مديره جديد استقالل هم معرفي شد و آقاي قريب بعد از اينكه كلي براي وزارت ورزش و مشاوران وزارت ورزش و دوستان مشاوران ورزش ناز كرد ســرانجام عضويت در هيات مديره را پذيرفت. در انتخاب هيات مديره جديد افراد زير بازي خوردند .1 جواد زرينچه بازي خورد چون با اســمش قراب را آوردند! .2 قريب بد بازي كرد چون ميتوانســت مدير شود يا مديرعامل انتخاب كند اما آنقدر بد بازي كرد كه فقط بهعنوان يك عضو هيات مديره برگشت! .3 مــا هم بــازي خورديم چون آقاي حســن زماني همچنان به واســطه رفاقت شان با برخى دوستان در هيات مديره حضور دارند! ببينيم اســتقالل ميخواهد با هيات مديرهاي كه هم قراب دارد هم قريب به چه نتيجهاي برســد. اگريكي ديگر هم به نام تقريب يا مقارب به هيات مديره اضافه ميشد جمع قربا جمع ميشد ها! پيشــنهاد : هر كس اين هيات مديره را انتخاب كرده اسمش را بگذاريد محب القربا!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.