دهنوي بازي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آقاي دونارومــا دروازهبان جوان و كــم تجربه ميالن اين روزها معلوم نيست دقيقا در كدام دروازه مشغول تمرين پنالتي اســت. اولش كه گفت ميپيچانم. بعد كه مقادير فراواني ناسزا دريافت كرد فرمود : ميمانم! بعد در اينستاگرامش پســتهاي بودار گذاشت! بعد كــه دوباره فحــش خورد اعالم كرد پســت قبلياش همينطوري بوده و قصد تمديد دارد. بعد هم كل يوم سيم كارت را از اينستاگرامش در آورد و اعالم كرد كه اينستايش هك شــده بوده و او اصال خبر نداشته كه چه پستهايي توسط هكرها گذاشته شده و از همين حرفها! يعني يك اداهايي در آورده كه ما پيش از اين فقط از قاسم دهنوي و صابر ميرقرباني ديده بوديم! بعد گير ميدهيم كه چرا جوانهاي فوتبال ما شوت بازي در ميآورند! كار از ريشه خراب است. ربطي به مليت هم ندارد. اين نســل جديد كال دستت را با عسل هم بگذاري داخل دهانش گاز ميگيرد! از بهترين شان كه همه فكر ميكنند چه بچه مثبتي است بگيريد تا زبر و زرنگ هايشان!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.