بستان نیست؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يكي به اين خواهران منصوريان بگويد بس است! هي ميروند اينــور و آنور مدال ميگيرند عنوان ميگيرند جايزه ميگيرند آبروي فوتبال ميرود. داشتيم حساب ميكرديم ميديديم همين سه تا دانه خواهر احتماال به انــدازه گنجينه افتخارات برخــى تيمهاى فوتبال مدال بينالمللي دارند. فقط همين سه تا دانه خواهر را حساب كنيد براي فوتبال پر ادعاي ايران كافي است! پولي هم به آن صــورت نميگيرند يعني پاداش تمام مدالهايشــان روي هم رفته به اندازه نصف قرارداد يك بازيكن درجه دوي ليگ برتر نيست. حداقل يكي به اين سه تا خواهر بگويد سر و صدا كردن بس است. ما اينجا يك فوتبال مريــض داريم كه در حال چرت زدن است. همش مدال ميگيرند و صداي شادي شان چرت فوتبال را پاره ميكند، براي چه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.