ازتكواندو تا جام كنفدراسيونها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مثل روزهايي كه در اين يكي دو هفته پشت سر گذاشتيم، برنامههاي ورزشي امروز هم به جام كنفدراسيونها ختم ميشود. شبكه ورزش ســاعت 22:30 بازي پرتغال و شيلي در نيمهنهايي را پخش ميكند و پيش از آن هم ساعت 14:30 مسابقات تكواندو قهرماني جهان در كرهجنوبي را روي آنتن ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.