استقبال 2 هزار نفري از قهرمان لیگ

از کری برای استقالل تا حضور کاميابینيا در تمرين پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

روز گذشــته تمرين ســرخ پوشان پايتخت نشــين در حضور هــواداران و خبرنــگاران براي حضــور در هفدهمين دوره ليــگ برتر در ورزشــگاه شــهيد كاظمي و از ساعت 17:30 آغاز شد.

بيش از ۲ هزار تماشــاگر در تمرين پرسپوليس حضور پيدا كردند و در حالي كــه پيش از آغــاز تمرين به هــواداران پرســپوليس گفته شده بود روي سكوها سيگار نكشند اما اين موضوع باعث نشد تا برخي از هواداران به استعمال دخانيات نپردازند.

ايــن در حالي اســت كــه چندي پيــش به دليــل اســتعمال دخانيات از ســوي هواداران كنفدراســيون فوتبال آســيا پرســپوليس را جريمه كرده بود. مهدي طارمــي و كريم باقري در تمرين پرسپوليس غايب بودند. محسن مسلمان در تمريــن حضور داشــت امــا به دليل مصدوميت جزيي بــا بازيكنان كار نكرد. اما كمال كاميابينيا پس از تمديد قرارداد با باشــگاه پرســپوليس همــراه با مدير برنامههايش در ورزشــگاه شهيد كاظمي حاضر بود. همچنيــن حدود 10 بازيكن آزمايشي در تمرين حاضر بودند.

در همين حين هواداران پرسپوليس شعارهاي جالبي سر ميدادند. آنها ابتدا سرود قهرماني پرســپوليس را سر دادند و سپس به بهانه باخت سنگين استقالل در ليگ قهرمانان آسيا برای رقيب سنتی خود كری خواندند.

همچنين هواداران پرسپوليس عليه تيم االهلي عربســتان حريف پرسپوليس در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا شعار دادند.

در ادامــه بازيكنان ابتــدا زير نظر ماركو به گرم كردن بدن خود پرداختند. سپس بازيكنان تستی از بازيكنان اصلي جدا شده و در گوشهاي ديگر از زمين به تمرين مشــغول شدند. نكته جالب اينكه آدام همتي يكي از اين بازيكنان تســتی بهعنــوان مترجم چــوك صحبتهاي او را براي بازيكنان تســتی ترجمه ميكرد. كار با توپ و انجام تمرينات بدني بخش اصلي تمرين پرسپوليســيها را تشكيل داد. پرسپوليســيها ابتــدا بــا حركات كششي و نرمشــي زير نظر ماركو شروع كردند و ســپس بازيكنان بــه دو گروه تقسيم شدند و رو به پاسكاري و كارهاي تركيبي آوردند.

در ادامه بازيكنان به صورت هوازي تمرين كردند و مجددا كارهاي تاكتيكي و تركيبي انجام دادند. فوتبال درونتيمي تمرين بعدي ســرخ پوشان بود و در آخر نيز پس از فوتبــال درونتيمي بازيكنان به 3 دســته تقسيم شــدند و مجددا به كارهــاي تركيبــي و تاكتيكي در باكس كوچك پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.