خوردبين: بازی با استقالل رسمي نيست كه حساسيت داشته باشد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمــود خوردبیــن سرپرســت پرسپولیس از شــرایط این تیم و نقل و انتقاالتش راضي اســت. مرد سپیدموي نیمکت ســرخها از برانکو تعریف كرده و ميگویــد با این مربــي موفقیتهاي پرسپولیس ادامه خواهد داشت. ظاهرا قصد دارید دوباره به اوكراین بروید. بله تاريخ سفرمان كه چهارشنبه هفته بعــد خواهد بود برنامههايمــان را تغيير داد. برانكو برنامههايش را بر اساس زمان سفرمان به اوكرايــن چيده بود كه با تغيير اين برنامه او هم بايد برنامه جديدي را براي تمرينات تا روز چهارشنبه اعالم كند. به غیر از اوكرایــن گزینه دیگري نداشتید؟ اوكراين واقعا شرايط خوبي دارد و در اين چند ســالي كه ما در كشورهاي ديگري مثل تركيه و امارات اردو داشــتيم هيچ كدام مثل ســال قبل كه به اوكرايــن رفته بوديم خوب نبود و از شرايط اين كشور براي برپايي اردو راضــي بوديــم. هتل خوبــي در اختيار داشــتيم كه نزديــك به زميــن تمرين بود. همچنين زمين ديناموكيف كه در آن تمرين ميكرديم خوب بود، سالن بدنسازي عالي در اختيار داشتيم و از همه مهمتر اينكه در هتل غذاي ايراني سرو ميشد كه بازيكنان مشكلي نداشــتند. تاثير اين اردوي خوب را در طول فصل گذشته ديديم.

گفته شده اواخر تیرماه قرار است در آلمان با اســتقالل بازي كنید. فکر نميكنید در آن مقطع مشــکل داشته باشید؟

شرايط هر دو تيم نسبتا مثل هم است. ضمن اينكه ما در فصل نقل و انتقاالت ريزش كمتري داشــتيم و اين به ما كمك ميكند. از طرفي ايرانيان خارج از كشــور هم يك بار ميتوانند شــهرآورد را از نزديك ببينند. اين يك بازي دوســتانه اســت و ميتواند خوب باشــد، بازي رســمي نيســت كه حساسيت داشــته باشــد، از اين رو ميتواند مفيد واقع شود. ضمن اينكه حتما برانكو تمام جوانب و شرايط را در نظر گرفته است كه راي به انجام اين بازي داده است.

تحلیلتان از عملکرد باشگاه در نقل و انتقاالت چیست؟

در پستهايي كه نياز داشتيم بازيكن گرفتيم و دنبال بمب تركاندن نبوديم. هر جا كه احساس نياز كرديم در همان پست بازيكن گرفتيم حتي از ليگ دسته اول يا از تيمهاي پايه توانســتيم بازيكن بگيريم. خودتان هم ديديد برانكو در اين چند سال نشان داده كه توانايي ايــن را دارد كه از بازيكنان كم نام و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.