برانکو: بازی با استقالل در آلمان تدارک خوبی است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانكو ايوانكوويچ در پايان تمرين ديروز پرسپوليس حرف های مهمی به زبان آورد. برانكو ابتدا ازتمديد قرارداد كمال كاميابی نيا ابراز خرسندی كرد:« برای اولين بار بازيكنان ملیپوش به تيم اضافه شــدند. عمال همه تيم اينجا هستند. وضعيت كمال كاميابینيا هم مشخص شد. اولين روزی اســت كه همه با هم هســتيم. تا روز چهارشنبه تمرين میكنيم و سپس راهی اوكراين میشــويم. ظاهرا بعد از اردو يك بازی با استقالل در آلمان داريم.» برانكو درباره تقابل با استقالل درآلمان هم اين حرف ها را به زبان آورد:« همه چيز در حال برنامهريزی است و فاكتورهای زيادی در اين بين دخيل هستند. اين مســابقات برای باشگاهها به چند جهت مهم هستند. اين نوع بازیها میتواند مفيد واقع شــود. بعد از آن در سوپر جام هم به ميدان میرويم. با اين بازی در فاز آماده سازی خوبی قرار میگيريم. بازی اســت كه اهميت خاص خودش را دارد. البته هنوزبازی با استقالل قطعی نشــده.» برانكو درادامه حرف هايش برای كريمی آرزوی موفقيت كرد:« خيلی خوشــحالم كه كريمی میتواند دانــش و تجربه خود را به جوانان انتقــال دهد. برايش آرزوی بهترينها را به جــز بازی كه مقابل ما دارند، دارم.» برانكو ازجذب بازيكنان جديد راضی است:«بله راضی هستيم، هنوز يــك مقدار جای خالی برای جذب بازيكن جوان داريم، فردا در اين مورد تصميم میگيريم.» ســرمربی پرســپوليس درباره غيبت های طارمی هم گفت:« او از باشــگاه اجازه گرفته كه میتواند برای مذاكره با تيمها برود. طارمی در حال حاضــر موضوع رفتن را پيگيری میكند. به همين خاطر اجازه دارد در يك بخش از تمرينات شــركت نكند. بايد ببينيم تا قبل از ســفر اوكراين وضعيت او چطور میشــود. او بازيكن ما است. االن اجازه باشــگاه را برای مذاكره دارد كه در تمرين نيســت. قطعــا بحث او برای باشگاههای خارجی اســت. طبيعی است كه دلمان میخواهد بماند اما او هدف دارد و به آينده میانديشد و پيشنهادات خوبی دارد. هميشه گفتيم نمیخواهيم كســی را محدود كنيم و جلوی پيشرفت كسی را بگيريم. او ســر خود در تمرينات غيبت نكرده اســت بلكه از باشگاه اجازه گرفته كه مذاكره كند.»

وی در مورد وضعيت احمد نوراللهی نيز توضيح كوتاهی داد:« برای او در تيممان جا داريم. نوراللهی بايد وضعيت سربازی خود را مشخص كند. وضعيت اميد عاليشاه با نوراللهی متفاوت است. موقعيت او با نوراللهی فرق میكند.» سرمربی پرسپوليس در مورد برنامه كارلوس كیروش برای تيم ملی و اينكه او گفته پرسپوليس بايد مثل منچستر و بارسلونا با اين مساله كنار بيايد، گفت:« اين مســاله را بايد در ادامه كار ببينيم. سال قبل ليگ برتــر و ليگ قهرمانان را با 13 بازيكن دنبال كرديم و به نتايج قابل قبولی دست يافتيم.»

وی در مورد اينكه آيا فدراســيون مثل اســپانيا و آلمان هســت كه پرســپوليس مثل بارسلونا باشــد؟ می گويد:« من نمیدانم، چرا كه اين مساله را آناليز نكردم.» برانكو به حريفان آسيايی هم اشاره ای دارد:«اين مســاله من را نگران نمیكند چون اين يك مســاله عادی است. االهلی عربستان يك مربی جوان را آورد كه تجربه خوب بازی بينالمللی و بازی در تيم ملی اوكراين را دارد. او جزو نســل طاليی فوتبال اوكراين بود كه در كنار شــوچنكو بازی میكرد. اين يك تقويت خوب برای اين تيم بوده است. عربستان مقررات خود را تغيير داده است. آنها از اين پس میتوانند از 6 بازيكن خارجی استفاده كنند و هزينه زيادی كردند. ما از اين مساله ترس نداريم اما كار سخت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.