كامرانيفر در جستوجوي داوران جوان

Iran Varzeshi - - صفحه اول - رضا حميدي ‪Reza Hamidi‬

فصل هفدهم تحوالت چشــمگيري در داوريهــاي ليگ شــاهد خواهيم بود. كامرانيفــر كــه انگار عالقهاي بــه كار با داوران بــا تجربه ندارد عــزم خود را براي كنار گذاشــتن داوران جزم كرده و يكي پــس از ديگري آن دســته از داوراني كه به زعــم او از دور خارج شــدهاند را كنار ميگذارد.

كامرانيفر در همين راســتا صالحي و حــق وردي را از دايــره داوران فصــل شــانزدهم خارج كرد. او قصد داشت زرگر را هم كنار بزند و اين داور را هم به سمت در خروجي فوتبال ســوق دهد اما فشارها بخصوص مخالفت اصفهانيان موجب شــد اين داور فصل بعد هم در ليگ باقي بماند.

به اين ترتيــب و با اخــراج دو داور قديمي تعــداد داوران باتجربه رو به زوال اســت و تنها كســي كه از ميــان داوران قديمي باقي مانده فغاني اســت كه بعيد به نظر ميرســد بــا توجه بــه قدمت و سابقهاش كســي جرات روبهرويي با او را داشته باشد و بتواند كنارش بگذارد. فغاني اكنون با تجربهترين داور ليگ محســوب ميشــود و بعيد نيســت كه به واســطه حذفهــاي بيرحمانه كامرانيفر اين داور شهرآوردهاي آينده را هم سوت بزند.

البته يك احتمال هم هســت. اينكه قضاوت شــهرآورد به دكتر حيدري برسد. داوري كه تجربه آنچناني ندارد اما از جمله داوران آينــدهدار فوتبال ايران محســوب ميشود.

به هر حال اين تحوالت داوري فوتبال ايران را در مســيري نامشخص قرار داده اســت. تصميمهاي كامرانيفر يا به سود فوتبال ايران خواهد شــد و داوراني آينده دار را به فوتبال ايران معرفي خواهد كرد و يا اينكه اين انتخابها چالشهاي بسياري را در ليگ هفدهم به وجود ميآورد.

برخي اعتقاد دارند كه خروج داوران قديميتر ليگ را دچار چالشهاي بسياري خواهــد كرد و برخي هم بر اين باورند كه اين داوران جوان به زودي ميتوانند جاي خالي داوران با تجربهتر را پر كنند.

البتــه كامراني فر پــس از اتخاذ اين تصميمها خيلي سعي كرده اينطور عنوان شــود كه او تعــادل را در بخــش داوري رعايــت كرده و تجربــه و جواني را با هم تلفيق كرده است اما آنهايی كه با قضاياي داوري آشنا هستند چنين اعتقادي ندارند و از تعبير تلفيق جواني و تجربه اســتفاده نميكننــد و معتقدند كــه اين تصميمها منتج به جوان شدن بيرويه داوري فوتبال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.