عزتاللهي در دومين اردوي روستوف

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم فوتبال روســتوف روســيه دومين اردوي متوالي خود را با اضافه شدن ســعيد عزتاللهي در اتريش پيگيري ميكند. روستوف با تغييرات اساسي نسبت به فصل قبل در سطوح مديريتي، كادر فني و بازيكنان مواجه شــده و با شــكل و شــمايل جديدي آماده حضــور در فصل جديد ليگ برتر روســيه ميشود. ســعيد عزتاللهي، مليپــوش جوان ايراني نيز پــس از پايان دوره قرضــي بازي براي آنــژي دوباره به روســتوف بازگشت. روســتوف هماكنون تحتنظر لئونيد كوچــوك، ســرمربي اوكرايني دوميــن اردوي آمادهســازي خود را در اتريش برپا كرده است. عزتاللهــي نيز بــا تاخيــر 10 روزه به خاطر حضور در بازيهاي تيمملي فوتبال ايران از روز سهشنبه به اردوي روستوفيها ملحق شد. سردار آزمون، مهاجم فصل قبل روســتوف نيز هماكنون در اتريش و در اردوي تيم روبينكازان حضور دارد. مقدمات انتقال اين مليپوش ايراني در حال انجامشدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.