استقالل نيمکتنشين ندارد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رقابت 20 بازيکن برای رسيدن به ترکيب استقالل تیمي سرشار از مهرههاي كارا و باتجربه شده كه هیچ یك از آنها بازیکن نیمکت نشین نیستند . منصوریان حتي اگر اراده كند ميتواند همزمان دو تیم را روانه لیگ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.