كريمی زير 23 سال است

پاسخ باشگاه استقالل به يک ابهام

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در روزهاي اخیر خبرهاي مختلفي در خصوص سن محسن كریمي و اینکه او سهمیه زیر 23 سال محسوب ميشود یا خیر، منتشر شده است. كریمي متولد 29 شهریور 1373 است و استقالليها بر این عقیده هستند كه كریمي قبل از آغاز فصل جدید لیگ برتر 5( مرداد ‪24 )1396‬ ساله نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.