آزمون: تا آخر عمر با بردياف قرارداد دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

شايعه قرارداد 10 ســاله سردار آزمون با قربان بردیاف يكی از ســوژههای اين روزهای فوتبــال ايــران اســت. موضوعی كــه پس از حضور آزمون در روبين كازان رســانه ای شد و انتقادهايی به همراه داشت. سردار در اين رابطه میگويد: «نمیدانم اين مسائل از كجا درآمده و چه كسانی پشت ماجرا هستند. بردیاف بود كه مرا كشف كرد و در سطح نخست فوتبال روسيه و اروپــا به من بازی داد. قــراردادی با بردیاف ندارم اما به هر تيمــی بروم و هر تصميمی كه بگيرم با مشــورت او خواهد بود. بردیاف جزو مربيان طراز اول فوتبال روســيه است كه حتی زمانی به جمع 10 مربی برتر اروپا نيز راه يافت. پس مشورت با او به صالحم است و من تا وقتی بازی كنم از او مشاوره میگيرم.»

ســردار صحبتهايــش را اينگونــه ادامه میدهــد: 10« ســال نه، من تا آخــر عمرم با بــردیاف قرارداد دارم و حاضــرم به هر تيمی كه او ميرود بروم. او بهترين كســی اســت كه در فوتبال باشــگاهی میتواند از من به بهترين شــكل ممكن بازی بگيرد. من هم دوست دارم زيــر نظر مربــی كار كنم كــه توانايیهای مرا میشناســد و راه اســتفاده از آنها را به بهترين شكل ممكن بلد اســت.» ماندن من در روسيه و كار با بردیاف شــايد بهترين تصميم ممكن بود. من عاقالنه تيم جديــدم را انتخاب كردم. نمیخواســتم در سال جام جهانی ريسك كنم. بايد جايی می رفتــم كه بازی كنم و مربی هم توانايیهای مرا بشناســد. نمیخواستم به ليگی ناشــناخته بروم و با مربی جديــدی كار كنم. چــون بايد با آمادگی كامل به جام جهانی بروم و برای تيم ملــی بازی كنم. اين داليل من بود برای انتخــاب روبين كازان. همانطور كه من به انتخاب ديگران احترام میگذارم، خواستهام اين اســت كه احترام متقابل باشد. چون من با ديد باز روبين را انتخاب كردم.

درباره ماجراي آزمــون و بردي اف بحث بــرده داری هم به ميان آمــده. مثل قراردادی كه كيــا جورابچيــان و كارلوس تــوس امضا كرده بودنــد و مهاجم آرژانتينی بايد با تصميم جورابچيان تيم آينــده خود را انتخاب میكرد. آزمون دوســت ندارد ماجرای بازیاش زير نظر بردیاف با داســتان توس و جورابچيان مقايسه شود. او میگويد: «دوران برده داری تمام شده و ديگر مثل گذشته نيست كه كسی برای ديگری تصميــم بگيرد و صفر تا صد كارهايش را انجام بدهد. من برده كسی نيستم جز خدا و اميدوارم اين صحبتها به پايان برسد.»

ســردار درباره بازگشــت به روبين كازان میگويد: «قبال گفته بودم دوســت دارم تا جام جهانی در روســيه بمانم و پختهتر شوم. بعد از جام جهانی تصميم جديــدی میگيرم آن هم پس از مشــورت با قربان بــردیاف. ميدانم از سر دلســوزي است اما كسی نگران قراردادهای من نباشــد. آدمهای حرفــه ای و بزرگ كنار من هســتند و برای حضور در ليگهای بزرگ عجلهاي ندارم. در روســيه آرامــش دارم و به هميــن خاطر و البته حضور بــردیاف تصميم گرفتم بــه كازان برگردم و پيراهــن روبين را بپوشم. مشــكل من و روبين كازان هم مدتها قبل حل شــده و من نه با مديران اين باشــگاه مشكلی دارم و نه با هوادارانش.»

ســردار صحبتهايــش را اينگونــه تمام ميكنــد: «من از تيمهاي داخل روســيه نظير زنيت سن پترزبورگ، زســكا مسكو و تيمهاي خارجي پيشــنهادهاي هنگفتي دريافت كردم ولي ميدانيــد چرا به هيچ يك از آنها پاســخ مثبت ندادم، چون به خاطر پول گذشــتهام را هرگز فراموش نكردم و ايــن قراردادها را با تار موي بــردي اف هم عــوض نميكنم. حاال اگر او هم بخواهد، چند ســال ديگر يا تا آخر عمر قــرارداد ميببندم، چون او در پيشــرفت من و در روزهاي ســخت هميشه كنارم بوده و از من حمايت كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.