5 بازيكن رفتند، دو بازيكن برگشتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گزارشی از لژیونرهاي ایران

پس از پايان ليگ شــانزدهم 5 بازيكن براي ماجراجويي جديد به خارج از مرزهاي كشور رفتهاند و 3 بازيكن لژيونر نيز به تيمهاي داخلي پيوستهاند. نقش استقالل تهران در رفت و آمدهاي اين روزهاي فوتبال كشور پررنگتر از ديگر تيم هاســت. كاوه رضايي كه با قراردادي ســنگين به استقالل آمده بود پس از اتمام قرارداد راهي رويال شــارلروا بلژيك شد تا يك لژيونر ديگر به لژيونرهاي فوتبال كشور اضافه شود. حاال او اميدوار است پس از حضور در فوتبال اروپا به تيم ملي دعوت شــده و متعاقبا در جام جهاني حضور داشته باشد. رضايي 25 ساله به خوبي ميداند حضور در روسيه حكم سكوي پرتاب را برايش خواهد داشــت بنابراين از هيچ تالشي براي درخشش در تيم ميانه جدولي بلژيك فروگذار نخواهد كرد.

ديگر بازيكني كه حضورش در اروپا قطعي شــده، احســان حاجي صفي است. او پس از يك دوره ناموفق در تيم دوم اينتراخت فرانكفورت راهي پانيونيوس يونان شــد تا همبازي مسعود شــجاعي و رقيب كريم انصاري فرد شــود. كاپيتان تيم ســپاهان در ليگ شانزدهم كه 84 بازي ملي در كارنامه دارد، از حضورش در روسيه تقريبا مطمئن است اما راهي اروپا شــده تا كيفيت فنياش را ارتقا دهد و اميدوار است راهي تيمهاي بزرگتري شود.

عقيل اعتمادي آخرين بازيكن ترانسفرشــده به اروپا از ليگ شــانزدهم ميباشــد. دروازهبان خوش قد و قامت فوتبال كشــورمان كه در هلند رشد كــرده، پس از يك فصــل ناموفق در صنعت نفت راهي ليگ 2 هلند شــده تــا فوتبالش را در كشــور اللههاي نارنجي ادامه دهــد. اعتمادي ماه قبل با قراردادي دو ساله راهي گرافسخاپ هلند شد و در حالي از صنعت نفت جدا شد كه حتي يك بار هم فرصت بازي در اين تيم را پيدا نكرد!

جدا از اين سه بازيكن كه ليگ ايران را به مقصد قاره سبز ترك كردند، ســروش رفيعي و خالد شــفيعي نيز پس از پايان قرارداد با پرســپوليس و تراكتورســازي راهي ليگهاي آسيايي شــدند تا بختشان را در اين ليگها امتحان كنند. رفيعي كه در نقل و انتقاالت زمســتاني به پرسپوليس پيوسته بود، از ابتدا هم قصد تمديد با سرخپوشــان تهراني را نداشت. او با قراردادي 2/5 ميليــاردي راهي الخور قطر تيم چهاردهم ليگ ســتارگان قطر شــد و دليل اين انتقال را صادقانه، شــرايط مالــي بهتر اين تيم عنوان كرد. او حاال در تيــم قطري با پيراهن آبي و شــماره 7، تمام تالش خود را براي عملكرد بهتر و مليپوش شدن خواهد كرد اما انتقال خالد شفيعي به ليگ كره را بايد عجيبترين انتقال ليگ شانزدهم بناميم!

مدافــع 29 ســاله فوتبال ايران پــس از مذاكرات فراوان بــا تراكتور و اســتقالل، تصميمي عجيب گرفت و راهي اف ســي سئول كره جنوبي شد. تيمي كه شفيعي را به خدمت گرفت 34 سال قدمت دارد، 6 بار قهرمان ليگ كره شده و 2 بار ليگ قهرمانان آسيا را فتح كرده و تيمي پرهوادار و شناخته شده در شرق آسياست. بايد ديد اولين لژيونر فوتبال ايران در كره جنوبي چه عملكردي از خود نشــان خواهد داد و جالب است بدانيد فصل پيش باشگاه صنعت نفت با خريد كوي هيــان كيم، اولين بازيكن اهل كره جنوبي تاريخ فوتبال ايران را به خدمت گرفت. اما ســتارههايي كه از خارج به ايران بازگشــتهاند نيز نامدار و جنجالي بودهاند. پژمان منتظري مدافع 33 ســاله تيم ملــي ايران پس از ســه فصل بــازي در قطر، به اســتقالل بازگشت تا مشــكالت خط دفاع اســتقالل را به كمك جوانان حل كند. سجاد شــهباززاده نيز پس از فصلي ناموفق در آالنيا اســپور تركيه، به اســتقالل برگشت و صاحب شماره 10 نيز شد تا جاي خالي شماره 9 يعني كاوه رضايي را پر كند.

رحيم زهيوي ديگر بازيكني اســت كه از قطر به ايران برگشته. البته او تنها يك نيمفصل در الشــحانيه حضور داشــت و حاال پيشنهاد تيمهاي متمول را رد كرده و به فوالد آمده تا به فوتبال خوزستان اداي دين كند. بي شك او با تكنيك و قدرت شوتزني اش، عصاي دست پورموسوي در ليگ هفدهم خواهد بود.

البتــه باتوجه به اينكه نقــل و انتقاالت تا پايان شــهريور ادامه خواهد داشت، هيچ بعيد نيســت برخي بازيكنان نيز لژيونر شوند و بعضي لژيونرها نيز به ايران بازگردند اما همه منتظر روشن شدن تكليف بازيكن جنجالي اين روزهاي فوتبال ايران، يعني رامين رضاييان هســتند. او پيشنهادهاي جدي از هلنــد، بلژيك و آلمان دارد اما زمزمههايي مبنــي بر انتقال تاريخي او به استقالل نيز شنيده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.