شفيعي: می خواهم به تيم ملی برسم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خالد شــفيعي، مدافع 29 ساله كه فصــل قبل در تيم تراكتورســازي بازي ميكرد به تيم اف سي سئول كره جنوبي پيوسته است تا اولين ايراني تاريخ ليگ كره لقب بگيرد.

اين انتقال به سوژهای برای گزارش رسانه های كرهای تبديل شده است. روز گذشته ديلی نيوز كره در مطلبی از قول شــفيعی نوشــت: « من دو هدف عمده داشتم كه به خاطر آن به ليگ كره آمدم. يكي اينكه بتوانم قهرماني در كره جنوبي را تجربــه كنــم و ديگر اينكــه با اثبات خودم جزو نفرات اعزامي به جام جهاني روسيه باشــم. خيلي خوشحال و هيجان زده هستم كه به تيم سئول كره جنوبي آمدم. وقتي به بازيكنان شــاغل در ليگ ايران و دوســتانم گفتم كه پيشــنهادي از تيم ســئول كره جنوبي به من رسيده است، آنها به من گفتند كه لحظهاي هم درنگ نكن و به اين پيشنهاد پاسخ مثبت بــده. اميدوارم كه بتوانم خيلي زود و هر چه سريعتر خودم را در سئول وفق بدهم و بتوانم بازيهاي خوب و موثري را براي تيمم داشته باشم.»

شفيعي كه اولين ايراني تاريخ ليگ كره جنوبي اســت، ادامه داد: « خب اين موضــوع كار من را ســخت ميكند. من بازيهــاي تيمهاي كــرهاي را در ليگ قهرمانان آســيا مشــاهده كردهام و بايد اين را بگويم كه كيفيت تيمهاي كرهاي خيلي باال اســت و به همين خاطر برايم افتخار است كه به تيم سئول پيوستهام. تيمــي كــه در اين چند ســال در ليگ قهرمانان حضور خوبي داشته و حتي به مراحل پاياني هم صعود كرده است.»

خالد شفيعي بعد از اينكه فوتبالش را در تيم شــهرداري زنجان شروع كرد در تيمهايي همچون كوثــر، مقاومت و گسترش فوالد نيز بازي كرد تا اينكه به تراكتورســازي تبريز رفت و از آن زمان نامي براي خود توانســت در ليگ ايران دســت و پا كند. او بيش از 200 بار در ليگ ايران به ميدان رفته است.

بازيكن ايراني شــاغل در ليگ كره جنوبي درباره شــناختش از اين كشور و فوتبالي كــه ارائه ميدهد، اضافه كرد: « من با فوتبال كره آشــنا هستم. شناخت نسبي هم از بازيكناني كه در سئول بازي ميكنند دارم.

بازيكنانــي همچون پارك جويونگ، كــوآك تائه هي و دژان را ميشناســم. درباره شــهر سئول هم بايد اين را بگويم كه تا هميــن االن كه مدت زمان زيادي نيســت كه به اين شــهر آمدهام بسيار جذب آن شدهام.»

مدافع ايراني درباره ديگر هدف خود براي پيوســتن به سئول يعني حضور در جام جهاني 2018 روســيه، گفت: « بله. همانطور كه گفتم غير از كســب دومين قهرماني پياپــي در ليگ كره هدفم اين است كه به تيم ملي ايران دعوت شوم و در جام جهاني روسيه بازي كنم. همين جــا اميدوارم كه كره جنوبي هم در كنار ايران به جام جهاني روسيه صعود كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.