مصطفوي: دايي را من خط نزدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

داريوش مصطفوي كــه 4 بار حضور در باالترين ســطح مديريت فوتبال كشور را در سالهاي85 تا 86 تجربه كرده در گپ و گفتــي خواندني به برخي ابهامات دوران حضورش در فدراسيون فوتبال اشاره كرد. او به رازگشــايي از يك پرونــده تاريخي پرداخت و اعالم كرد فرســتادن پاشازاده به تيم منتخب جهان و خط زدن نامهايي چون علي دايي، كريم باقري، مهدويكيا، عابــدزاده، خــداداد ...و همــه موجه بوده اســت. مصطفوي به تفصيــل درباره اين ماجراي تاريخــي ميگويد:«رفتن مهدي پاشــازاده به تيــم منتخب جهــان باعث دلخوري بازيكناني مثــل دايي، عابدزاده، مهدويكيا، استيلي، خاكپور و كريم باقري شد و آنها در مالقات با رييس جمهوری با پيش كشــيدن اين مساله باعث حذف من از فوتبال شــدند. با اين حال از هيچ كس حتي علي دايي كه سخنگوي بچهها پيش رييس جمهوری وقت بود دلگير نيســتم. آنها مثل فرزندان من بودهاند. شما در 20 سال اخير اگر يك اظهارنظر در اين باره از من ديديد بگوييد اما آوردن نام پاشــازاده هم دليل داشت.»

او گفــت: «اول اينكــه گزينه اول من دايي بــود كه مديران آرمينيا بيلفلد گفتند طبق قانون ما تنها در بازيهاي رسمي آن هم 72 ســاعت قبل از بازي بازيكن به شما ميدهيم و اعالم كردند شما در 20 بازي از او اســتفاده كرده و اجازه بدهيد حاال نوبت اســتفاده ما باشد و البته درست ميگفتند، چون در بازيهاي رسمي و دوستانه ما 51، 16 بار علي را از آنها گرفته بوديم.»

مصطفــوي ادامــه داد: «آن زمــان عابدزاده كه پايش مصدوم و رنجور بود، در حال استراحت بود و نفراتي مثل مهدويكيا و اســتيلي بعد از 17 بازي رسمي متوالي و بازي با اســتراليا، كويت، عربستان، چين، قطر و ژاپن به شدت خسته بودند در حالي كه پاشازاده تنها 3بازي بود كه به تيم ملي آمده بود. پاشازاده جزو مرداني بود كه عدم اســتفاده از او ظلم به او بود و در بازيهاي زياد دوران مربي قبلي ما از او استفاده نشده و حاال كه به تيم ملي آمده بود برابر ژاپن و استراليا عالي بازي كرده و ما ميخواستيم به نوعي به او هديهاي بابت ظلمي كه به او شده بود بدهيم!»

مصطفــوي دربــاره فوتبــال امــروز حرفهــاي جالبــي دارد او ادعــا ميكند فوتبال در آســيا نســبت به 20 سال قبل بسيار ضعيف شده است : «آسيا ديگر تيمي مثل كره جنوبــي و ژاپن جذاب دهه 90 و دهــه اول قرن ندارد و آنهــا در حالي افت كردهاند كه ما به علــت حضور كیروش و ساختارسازي قويتر شــدهايم و به همين دليل است كه اينقدر راحت به جام جهاني رفتهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.