نقش ويژه انصاري فرد در يونان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در بازار نقــل و انتقاالتي تابستان امســال، سوپر ليگ يونان يكــي از مقاصد جذاب ســتارههاي ليگ برتر بود و از طرف ديگر يونانيها هم براي به دست آوردن بازيكنان شاخص ايراني نگاه ويژهاي داشــتهاند. بخش بزرگــي از اين اتفاقها را ميتوان به پاي كريم انصاريفرد نوشت.

مهاجــم مليپوشــي كه فصل بعد از جــام جهاني 2014 به اوساســونا رفت و حضورش چنــدان موفقيتآميز نبود اما در پايان فصل به جاي بازگشت به ايران، با وجود پيشنهادهاي گرانقيمــت از ســرخابيهاي پايتخــت، راهي يونان شــد و پانيونيوس را انتخــاب كرد تا دوبــاره در اروپا جــان بگيرد. اتفاقا كريم موفــق هم بود و با گلهايش سببساز موفقيتهاي نسبي پانيونيوس شد.

حضور موفق كريم در يونان باعث شد خريد شجاعي با ديد مثبتي انجام شــود و مسعود هم بعد از اينكه گمان ميشــد دوران اروپايياش به سر آمده، با بازگشــت به يونــان دوباره اوج بگيــرد. زوج موفق كريم و مسعود حاال راه را براي احسان حاجي صفي، مهــدي طارمي، بهنام برزاي، ساســان انصاري و ديگر ســتارههاي ليگ برتر هموار كرده اســت. ليگي كه ميتواند به ســطح باالتر اروپا هم راه داشته باشد. انصاريفرد بــراي آغاز تمرينــات به آتن رسيد. اين بازيكن در مجموعه تمريني باشــگاه المپياكوس آزمايشهــاي پزشــكي را پشتســر خواهد گذاشــت و پس از آن با بســنيك هاسي، ســرمربي جديد اهــل آلباني صحبت ميكنــد. المپياكوس مهياي فصل جديد سوپر ليگ يونان و ليــگ قهرمانان اروپا ميشود. بســياري از بازيكنان فصل قبل اين تيــم و اعضاي كادر فني تغيير يافتند اما كريم انصاريفرد همچنــان يكي از مهره هاي اصلي المپياكوس در خط حمله خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.