پاسخ منفي حاجي صفي به پيشنهاد الغرافه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احســان حاجي صفي از مدتها قبل مورد توجه باشــگاههاي قطري قــرار داشــت امــا بــا وجــود ارائه پيشــنهادي نجومــي از كوچ به ليگ ســتارگان منصرف شــد. مدافع چپ تيم ملي ايران و باشــگاه ســپاهان از مدتي قبل به شدت مورد توجه يكي دو باشــگاه قطري قرار گرفته بود تا جايي كه چند هفتــه پيش از طريق واســطهاي قطري پيشنهادي وسوسه كننده بــه ارزش 1/5 ميليون دالر از باشگاه الغرافه دريافت كرد.

حاجــي صفي كه بعــد از تجربه تلخ در اولين حضور در اروپا و بوندس ليگا همچنان روياي بازي در قاره ســبز و ليگهاي اروپايي را در ســر داشــت براي پاســخ به اين پيشنهاد وسوســه كننده فرصت خواســت كه در همين گيــر و دار مديربرنامه اين بازيكــن زمينــه حضور احســان در فوتبال يونان و باشــگاه پانيونيوس را فراهم كرد تا مليپوش سپاهانيها با زدن قيــد قرارداد 1/5 ميليون دالري قطريها راه اروپا را در پيش گرفته و با قراردادي بســيار ناچيز مسافر آتن يونان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.