احتمال جدايي جهانبخش از آلكمار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا جهانبخــش از جملــه بازيكنــان كليــدي آلكمار محســوب ميشــود كه با پيشــنهادهايي از سوي تيمهــاي اروپايي مواجه شــده اســت. در نقــل و انتقاالت تابســتاني پيشرو ايــن احتمال وجــود دارد كه باشــگاه

AZ آلكمــار هلند چنــد بازيكن خود از جملــه ردچيانو هاپــس، مدافع چپ، عليرضــا جهانبخش، بال كناري و وئوت وخورست، مهاجم نوك خود را از دست بدهد. سايت ساكر نيوز هلند با اشاره به اين مطلب از پيشــنهاد تيم IFK سوئد به معمــر تانكوويچ، مهاجم 22 ســاله ســوئدي آلكمار نوشته است. البته مدير برنامههــاي اين بازيكن اين پيشــنهاد را شايعه و غير رســمي خوانده و اعالم كرده هر تيمي كــه تانكوويچ را بخواهد بايــد به صورت رســمي مذاكــره كند. همچنين جهانبخــش از تيمهاي ليگ برتري پيشــنهاد بــازي دريافت كرده و شايد براي سومين فصل در آلكمار نماند و پيراهن يكي از اين تيمها را بپوشــد. جهانبخش اين روزها دوران اســتراحت را ســپري ميكند و در تمرينات آلكمار نيز شــركت نميكند. به نظر ميرسد او مشغول بررسي پيشنهادهايش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.