28 بازيكن در اردوي نوجوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اعالم عباس چمنيان، سرمربي تيم نوجوانان ايران، 28 بازيكن به اردوي آينده اين تيم كه از دوازدهم تير ماه سال جاري و به مدت چهار روز در مركز تيمهاي ملي برگزار خواهد شــد، دعوت شدند. بر اين اساس، اســامي نفرات دعوت شده به شرح زير اســت: سعيد كريمآذر، بابك عليزاده، پويا بهشــتي، عماد كلهر، ارشام پارساپور، محمدرضا سيارينژاد، علي شيخي، اميرحسين عزيزي، شروين رضايي، امين محمد رشيدي، دانيال خدادادي، سيدمحمد ســيدي، آرش عليزاده، محمدرضا شكيبخو، پوريا فرد، محمد اســكندري، امير ارسالن فيروز، رضا آروين، آرسام قرهباغي، حسين شــاهوردي، عليرضا باويه، احمد شريعتزاده، پيام پارســا، آريا برزگر، پوريا بابازاده، محمدرضا باقري، اميرحســين امنزاده و اميررضا جرجاني. بازيكنان دعوت شده بايد ساعت 12 روز دوشنبه 12 تير در مركز ملي فوتبال خود را به كادر فني معرفي كنند. برنامه بازى هاى مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 15:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.