10 تير، جلسه شكاري و ذوبآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دهم تيرماه يك بار ديگر پرونده رضا شــكاري در كميتــه انضباطي مورد بررســي قرار خواهــد گرفت تا در صــورت جلب رضايت مســووالن ذوبآهــن، جدايي او از ســبزقباها رسميت پيدا كند.

رضا شــكاري كه اخيرا به همراه تيم جوانان در رقابتهاي جام جهاني حضور داشــت و موفق به گلزني نيز شده بود پس از جدايي غيرمنتظره و بدون اطالع خود از جمع اصفهانيها با تيم روســتوف روســيه به مذاكره پرداخت و ســرانجام پس از توافق با آنها قرارداد بست.

پس از ايــن ماجرا ذوبيها كه از جدايــي غيرحرفــهاي بازيكن جوان خود ناراحت بودند شكايتي به كميته انضباطي فرســتادند تا در اين رابطه تصميــم گيري شــود. چندي پيش بــدون حضــور نماينده اين باشــگاه راي اوليه صادر شــد امــا با اعتراض سبزپوشــان قرار بر اين شد تا جلسه دوم كميته انضباطي در اين باره شكل بگيرد و در رابطه با تعيين تكليف رضا شكاري نتيجهاي حاصل شود.

شــكاري هم اكنون قرارداد خود را با روســتوفيها به امضا رسانده اما با توجه به عدم صــدور رضايتنامه از سوي ذوبيها، وي نميتواند براي تيم روسي به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.