هواداران المپياكوس در انتظار معرفي رقيب انصاري فرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريــم انصاري فرد بــا توجه به حضور در بازيهاي ملي با استراحت بيشتري نســبت به ســاير بازيكنان قهرمان يونان روبهرو شــد، از همين رو يك هفته بعد از شروع اردوی اين تيم در پيش فصل خود را به باشــگاه معرفي كرد.

ســايت باشــگاه المپياكوس از حضور كريــم انصاريفرد و 4 بازيكن ديگر در اردوي آمادهســازي اين تيم خبر داد. ايــن عــده از بازيكنان در اولين اردوي خارجي تيم المپياكوس در اتريــش غايــب بودنــد. ايــن در حالي است كه رســانههاي يوناني از تالشهاي مستمر باشگاه المپياكوس براي جــذب مهاجمي سرشــناس و جديد بهعنوان رقيب انصاري فرد در خط حمله خبر دادند و مدعي شدند بعد از جدايي مهاجم پاراگوئهاي و پا به سن گذاشته المپياكوس طرفداران ايــن تيم خــود را براي اســتقبال از خريد بزرگ باشگاه در تابستان آماده كردهاند. مهاجمي كه گفته ميشود از باشگاهي سرشناس در فوتبال ايتاليا يــا انگليــس خواهد بود تــا در كنار انصاري فرد خط حمله قهرمان يونان را تقويت كنند.

او رقيبي جدي براي انصاري فرد خواهد بــود. رقيبي كه ميتواند براي كريم مشكلساز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.