تمام پيشنهادهايي كه سردار رد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســردار آزمون تصميم گرفته يك فصل ديگر در فوتبال روســيه بماند و اين به معناي رد پيشنهاد چند تيم بزرگ اروپايي اســت. به گزارش پايگاه اينترنتي چمپيونات، بعد از درخشــش ســردار آزمون در رقابتهاي فصل قبل ليگ قهرمانان اروپا خيليها اميدوار بودند كه او به تيم بزرگتري بپيوندد. در حالي كه رســانهها از پيشــنهاد باشگاههاي اروپايي به اين بازيكن ايراني خبر دادند، مهاجم تيم ملي فوتبال ايران تصميم گرفت كه حداقل براي يك فصل ديگر به حضورش در ليگ روسيه ادامه بدهد و اين بار پيراهن تيم سابقش يعني روبين كازان را بر تن كند. آزمون براي حضور در روبين كازان پيشنهاد تيمهايي از ليگ برتر انگليس، بوندس ليگا و سري A ايتاليا را رد كرده است. تيمهايي از اين ليگها براي جذب آزمون اقدام كردند كه پيشنهادهاي شان رد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.