ايران- كره، چالش جديد خالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خالد شفيعي ترجيح داد به ليگ كره جنوبي برود.

او ايــن روزهــا در تمرينــات تيم كرهاي نيز حضور دارد و اميدوار است در نيمفصل دوم كــي ليگ بتواند بازيهاي خوبي براي اف سي سئول انجام دهد.

اين مدافع ايراني بــا وجود عملكرد خــوب در تراكتورســازي نتوانســت به اردوي تيم ملي دعوت شــود و حاال يكي از اهدافش از حضور در ليگ كره جنوبي پوشيدن پيراهن تيم ملي است. شفيعي يــك چالش هيجــان انگيــز را پيش رو خواهد داشــت تا نظر كیروش را جلب كند.

با توجــه به اينكه تيــم ملي ايران شــهريورماه در رقابتهاي مقدماتي جام جهانــي ميهمان كره جنوبي اســت، در صورتي كه شــفيعي خودش را در دو ماه باقيمانده نشــان بدهد، ميتواند يكي از مدعوين به تيم ملي باشــد تا در كشوري كه در آن بازي ميكند، براي نخستين بار پيراهن تيم ملي را برتن كند.

كارلــوس كیروش همواره نشــان داده بــراي بازيكناني كــه خارج از ايران به فعاليت شــان ادامه ميدهند، احترام زيادي قايل اســت و همين امر ميتواند عاملي براي دعوت شــفيعي به تيم ملي بعد از لژيونرشدن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.