3 بازيكن روستوف در روبين كازان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نشريه «اسپورت اكسپرس» ادعا ميكند كه سردار آزمون، سزار ناواس و فدر كودرياشف به روبين كازان ملحق شدهاند و داستان روبين و مهاجم ايراني همچنان ادامه خواهد داشت. طي 2 فصل گذشته و عليرغم مشكالت بين آزمون و روبين كازان، ســردار در لباس روســتوف موفق به زدن 25 گل و ارسال 7 پاس گل شد كه اين نمايش شامل درخشش او در ليگ قهرمانان نيز بوده اســت. در حال حاضر و به رغم تمايل تيمهايي مانند ليورپول و ســلتيك، سردار عالقهمند است به باشگاهي بازگردد كه دوران حرفهاي خود را از آنجا آغاز كرده است. اخبار حاكي از حضور سردار در كازان و امضاي قرارداد وي با باشگاه روبين كازان اســت. همچنين آزمون در 25 بازي 19 بار براي تيم ملي ايران موفق به گلزني شــده كه او را تبديل به پنجمين گلزن برتر تاريخ فوتبال كرده و بعيد است ديگر روبين كازان او را به تيمي قرض بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.