سفر به اوکراين و سوغاتیهای بنجل

دوباره پرسپولیس و دوباره اردوي اوکراین. ترکیب این دو واژه براي سرخها تداعي کننده خاطرات منحوسي است که یك فصل تمام حاشیه کبود پرسپولیس بود و هرگز از اردوي قرمزها جدا نشد. یك اردوي مرموز و پرحاشیه که مهمترین و البته پرحاشیهترین دستاوردش دو خارجي بيکیفیت بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ظاهرا اردوي خارجي پرســپوليس در اوكراين قطعي شده است. قرار اســت اين اردوي 10 روزه اواســط هفته آينده آغاز شــود، درست مثل سال گذشــته كه پرســپوليس قبل از شــروع ليگ به اوكراين رفت و اردوي پيشفصل ســال گذشــته خود را در اوكراين برگزار كرد. پرسپوليســيها در بازگشــت از اين اردو دو بازيكن اوكرايني سوغات آوردنــد. آنها در اين اردو با دو بازيكن اوكرايني هم قرارداد بســتند كه در طول فصــل به كار اين تيم نيامدند. ايــن دو بازيكن آنقــدر ضعيف بودند كه صداي همه را درآوردند و باشگاه تا مدتها به خاطر جذب آنها بــا قيمتهايي گزاف تحت فشــار بود. حضور برخي افــراد در اردو و ارتباط آنها با جذب بازيكنان اوكرايني و بعضي مســائل ديگر از جمله مسائل جنجالي اردوي اوكراين بود و برانكو مجبور شد فشار زيادي را بابت اين اتفاقات و رضايت دادن به جذب بازيكنان اوكرايني تحمل كند. پيش بيني ميشــد بعد از دردسرها و حاشــيههاي فصل قبل سرخها اردوي پيش فصل خود را براي سال جديد در منطقــهاي ديگر برپا كنند امــا همه اين حرف و حديثها هم باعث نشــد كه امسال پرسپوليس جاي ديگري را بــراي اردو انتخاب كند. با تصميم برانكو آنها اواســط هفته آينده باز هم براي اردوي پيشفصل به اوكراين ميروند.

در آستانه اين اردوي مرموز باز هم شايعات دست از سر پرســپوليس برنميدارند. شايعاتي كه خبر از جــذب دو بازيكن جديد خارجي در اين اردو دارند. پرســپوليس مارگزيدهاي است كــه ظاهرا قرار اســت دوباره از همان ســوراخ فصل پيش گزيده شــده و دوباره سوخت بدهد. پرسپوليس در فصل جاري تا به امروز دو خارجي را در تركيب خود دارد. بوژيدار رادوشــوويچ گلر دوم قرمزهــا در ايــن تيم ميمانــد و گادوين منشــا را هم كه جذب كردهاند. گفته ميشــود پرســپوليس ميخواهد دو بازيكن خارجي ديگر هم جذب كند و اردوي اوكراين ميتواند در خفا و به دور از چشــم رسانههای محلي براي جذب خارجيهاي گمنام باشد.

برانكو دنبال دو بازيكن خارجي ديگر است و اعتقــاد دارد ميتوانــد با خريــد آنها به تيمش كمــك زيادي كند. فقط همه اميدوار هســتند او اين دفعــه مثل فصل قبل بازيكن نپســندد. اين مربي كروات قصد دارد در اردوي اوكراين شــانس خود را براي جذب بازيكن خارجي دوباره امتحان كند. تجربه فصل قبل همه هواداران پرســپوليس را نگــران ميكند. فصل قبــل 4 بازيكن خارجي به پرســپوليس آمدند كه جز بوژيدار رادوشوويچ كــه در غيــاب بيرانوند در چند بــازي دروازهبان پرسپوليس بود، ساير خارجيها يا اصال به ميدان نرفتنــد يا دقايق كمي طعم حضــور در ميدان را چشيدند. والديمير پريموف مهاجم اوكرايني، يكي از خريدهــاي عجيب پرســپوليس بود كه به رغم تعريفهاي برانكو، هيچگاه عملكرد خوبي نداشت. ايــن بازيكن جمعا 160 دقيقه براي پرســپوليس به ميدان رفت. الكســي پلييانسكي هم مدافعي اوكراينــي بود كــه تنها 125 دقيقه بــازي كرد. آنتوني گولچ بازيكــن دومليتي اما اصال به ميدان نرفــت و در ميانههاي فصل هم جدا شــد تا اين روزها پرونده شــكايت او از پرسپوليس باز باشد. رادوشــوويچ هم به دليل محروميت يا مصدوميت بيرانوند در 6 بازي ليــگ جمعا 540 دقيقه براي پرســپوليس بازي كرد تا به نوعي بهترين بازيكن خارجي سرخها هم باشد. اين 4 بازيكن در مجموع 825 دقيقه براي پرسپوليس بازي كردند در حالي كه رقم قرارداد آنها نزديك به 3 ميليارد اســت. بر اساس اعالم سازمان ليگ، مبلغ قرارداد والديمير پريموف 840 ميليون تومان، پلييانســكي 900 ميليــون تومان، رادوشــوويچ 360 ميليون تومان و آنتوني گولچ 660 ميليــون تومان بود كه روي هم مبلــغ 2 ميليارد و 760 ميليون ميشــود. با يك حساب سرانگشتي مبلغ قرارداد خارجيهاي پرسپوليس بر اساس دقيقه بازي آنها هر دقيقه 3 ميليــون و 345 هزار و 545 تومان اســت. رقمي عجيب كه از ميانگين مبلغ قرارداد بازيكنان ايراني هم باالتر است.

حاال و در آســتانه اردوي اوكراين دوباره اين حاشيهها اوج گرفته و همه نگرانند دوباره اتفاقات كبود فصل گذشته تكرار شــود. اتفاقاتي كه يك فصــل تمام گريبان پرســپوليس را رهــا نكرد و حاشــيه اصلي ســرخها در يك فصل موفق و كم حاشيه بود. آيا اين اتفاق دوباره تكرار ميشود؟

تجربه فصل قبل همه هواداران پرسپولیس را نگران ميکند. فصل قبل 4 بازیکن خارجي به پرسپولیس آمدند که جز بوژیدار رادوشوویچ که در غیاب بیرانوند در چند بازي دروازهبان پرسپولیس بود، سایر خارجيها یا اصال به میدان نرفتند یا دقایق کمي طعم حضور در میدان را چشیدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.