قهرماني در آسيا، رویای دست یافتنی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني

بيژن ذوالفقارنســب كه در ايام جواني دو فصل در قلب دفاعي پرســپوليس بازي كرد، معتقد اســت تركيب فعلي اين تيم بسيار خوب است اما قهرمان آسيا نميشود و اين نه فقط بر اســاس توان ذاتي و ميزان كارآيياش بلكه بر اساس ظرفيت كلي فوتبال ما است كه كسب عنوان نخست در ليگ قهرمانان آسيا را در حال حاضر و بــا ادوات كنونياش بر نميتابد. اينكه ســقف پرواز فعلي پرسپوليس به چه حد و حدودي ميرسد، محل مناقشــه و ترديد است. از يك سو بحث كمبود تجربه پرســپوليس در اين ســطح – حضور در جمع 8 تيم مرحله نهايي- به ميان ميآيد كه طبعا به حد كفايت نميرسد و ســرخها از اواخر دهه 1990 به بعد هرگز به نيمهنهايي جام باشگاههاي آسيا نرسيدهاند و با اين فرآيند نا آشنا هستند. در نقطه مقابل اين بحث و سوال وجود دارد كه سه تيم ديگر حاضر در جمع 4 تيم نهايي غرب آسيا تا چه حد خوبند و اگر بهتر از پرسپوليس هستند، درصد و ميزان آن به چه حد و اندازهاي ميرسد.

آنها تسخیرناپذير نیستند

در پاســخ بايد گفت الهالل عربستان كه كاركشــتهترين تيم باقي مانده در رقابتهاي امســال غرب آسيا و ركورددار فتح اين پيكارها است، در مرحله گروهي دو بار روبه روي پرســپوليس صف آرايي كرد و در هيچ يك از آن دو ديدار برنده نشد و به تساوي تن داد و در بازي اول در شرايطي يك بر يك كرد كه تا دقيقه 82 با نتيجه يك بر صفر بازنده بود. االهلي اگر ضعيفتر از الهالل نباشــد قويتر هم نيســت و هر چند عنوان دومين تيم برتر فعلي عربســتان ســزاوار اوست اما شــكل و فرم بازياش هيچ رجحان آشــكاري بر قرمزهاي تهراني ندارد و حتي «خارجي»هاي آن نيز مهرههاي ارشد و سرنوشت ساز اين تيم به حساب نميآيند و يادمان باشد كه حريف مستقيم و بعدي پرسپوليس در يك چهارم نهايي ليگ امسال آسيا همين تيم (االهلي) است.

از العین نترسیم

ميرســيم به العين امــارات كه هر چند برادران عبدالرحمــان را دارد كه يكيشان (عمر) مرد سال فوتبال آسيا شده است و در مرحله گروهي ذوبآهن را در اصفهان 3 بر صفر شكســت داد و ســپس در خانه 6 گل هم به استقالل تهران در مرحله يك هشتم نهايي زد اما بازياش نه شادابتر از پرسپوليس و نه پرتنوعتر از آن است و اگر با يك خط دفاع حرفهاي و قوي كه در استقالل وجود خارجي نداشت و در ذوبآهن نيز اثري از آن مشاهده نشد، روبهرو شود، بسياري از قابليتهاي خود كه تيمهاي ايراني را به هراس از خود وا داشته است از دست خواهد داد و مدافعان پرســپوليس ميتوانند از چنان قماشــي باشند. البته اين سه تيم برای فصل آينده چند خارجی با كيفيت به تركيبشان اضافه كردهاند.

پايههاي تقويت تیم

سرخها در فصل نقل و انتقالها شجاع خليجزاده را گرفتهاند تا بر توان دفاعي شان بيفزايند و تمام اركان دفاعي قبلي خود شامل حسيني، ماهيني و انصاري را هم حفظ كردهاند. درست است كه كوچ رفيعي به قطر يك حفره بزرگ را در زمينه كارهاي توام با خالقيت در مركز خط مياني پرســپوليس ايجاد كرده اما هنوز محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده و وحيد اميري براي ايجاد گشايشهاي الزم فني در جمع پرسپوليسيها حاضرند و آمدن گادوين منشا نيجريهاي به اين معنا است كه در روزهاي غيبت مهدي طارمي قرمزها بدون گلزن نخواهند ماند.

پس از 25 سال صبر

ابقــاي بيرانوند و كاميابي نيا ديگر اخبار خوش مرتبط با پرســپوليس اســت و حاال كه زمان هدفگذاريهاي ابتداي فصل اســت با نگاه به حقايق فوق و توش و توان پرســپوليس و رقبايش كسب قهرماني در آسيا اصال يك روياي صرف و دور از حقيقت نشان نميدهد و هر چند بسيار سخت است اما غيرممكن هم نيســت. اين كاري است كه اگر برانكو ايوانكوويچ و بچههايش خوب به سوي آن دورخيز كنند، در شعاع دسترس پرسپوليس به لحاظ فني قرار دارد و فقط قدري اقبال خوش هم ميطلبد. اقبالي كه شايد پس از 25 سال دور ماندن ايران از اين عنوان سرانجام به سوي ما ميل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.