ليگ به هم ريخته عراق دليل سرگرداني بشار

مشكل مالي بین پرسپولیس و رسن وجود ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در مورد بشــار رسن گزينه عراقي پرســپوليس در نقل و انتقــاالت اخبار متفاوتي به گوش ميرســد و مشخص نيست داستان جذب اين بازيكن به كجا ميرسد. اخبار ديروز رسانهها حاكي از ايــن بود كه احتمــال دارد هفته آينده پرسپوليس با اين بازيكن به توافق برسد.

پيــش از ايــن از زبان مســووالن باشــگاه پرسپوليس هم شــنيده بوديم مذاكرات با مدير برنامههاي اين بازيكن ادامه دارد.

از طرفي درباره مبلغ پيشــنهادي ايــن بازيكــن عراقي بحث شــده بود. ميگويند پرســپوليس بيشــتر از 130 هزار دالر بــه او نميدهد امــا بازيكن عراقــي و مدير برنامههايش خواســتار بيش از دو برابر اين مبلغ هستند و چانه زنيها ادامه دارد.

اينهــا تمام شــايعاتي اســت كه طي چنــد روز اخير در مورد رســن – پرسپوليس منتشر شــده اما يك منبع آگاه ميگويــد هيچ مشــكلي بين اين بازيكن عراقي و پرسپوليس وجود ندارد و طرفين بر سر مبلغ به تفاهم رسيدهاند. تنها مشكل بر سر نوع پرداخت است كه آن هم با مذاكرات بعدي قابل حل است.

در واقع حضور رسن در پرسپوليس بــه مســاله پــول و نــكات اينچنيني برنميگردد و تنها مشــكل او مربوط به وضعيت تيم باشگاهياش نيروي هوايي و شــرايط عجيب و غريــب ليگ عراق اســت. ظاهرا ليگ عراق به كلي به هم ريخته و حتي گفته شــده شايد به كلي منحل شــود و البته اين شرايط بحراني روي وضعيــت بازيكناني كه پيشــنهاد خارجي دارند هم تاثير گذاشــته است. البته طي چند وقت گذشــته بازيكناني مثل احمد ابراهيم بــا اخذ مجوز راهي ليگ عربســتان و االتفاق شــده و سعد ناطق هم قصد حضــور در قطر را دارد. بشــار رســن هم خواســتار حضور در پرسپوليس است اما تا وقتي هم شرايط ليگ عراق و تيم نيروي هوايي مشخص نشود نميتواند به پرسپوليس بيايد.

بــه هر حال شــرايط انتقــال او به پرسپوليس كامال پيچيده شده و با اينكه مشــكل مالي بين طرفيــن وجود ندارد امــا تا وقتي تكليف ليــگ به هم ريخته عراق مشــخص نشــود نميتوان درباره پرسپوليسي شدنش خبر تازهاي داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.