اماميفر:پرسپوليسازرفتنطارميضربهميخورد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضا امامي فر مربي سابق پرسپوليس درباره احتمال جدايي مهدي طارمي و اينكه آيــا رفتن او به پرســپوليس ضربه ميزند يا خير ميگويد:«مســلما ضربه خواهد خورد چون بازيكنان ديگر تيم با اين بازيكن به يك هماهنگي قابل قبول رسيدهاند و خود طارمي هم در پرســپوليس جا افتاده اســت و همه بهعنوان يك بازيكن گلزن او را ميشناسند. حضور طارمي هم به بقيــه اعتماد به نفس ميدهد.» وي ادامــه ميدهد: «فكر ميكنم در حال حاضر مشــكل باشــگاه پرسپوليس مالي باشد. فكر ميكنم اگر اين باشگاه مثل باشــگاهاي بزرگ كشــورهاي ديگر مشكل مالي نداشــته باشــد بازيكنانش حتي برای پيشــرفت هم از اين تيم جدا نخواهند شد. ميخواهم بپرسم چرا ســروش رفيعي بايد برود آن هم به تيمي كه نه يك تيم اروپايي صاحب ســبك اســت و نــه ميتواند باعث پيشرفتش شود ؟ معتقدم اگر باشگاههاي ما خصوصي اداره شوند و مشكالت مالي شان را با مواردي مثل حق پخش و حق كپي رايت برطرف كنند هيچ بازيكني تيمی كه قهرمان شــده و هوادارانش را اميــدوار كرده ترك نخواهد كرد.» پيشكسوت پرسپوليس درباره نقل و انتقاالت اين باشگاه هم ميگويد: «اين مدل يارگيري كه امسال انجام شده به نظرم ميتواند براي ليگ برتر و تكرار قهرماني در اين مسابقات مناسب باشد اما براي قهرماني در آســيا مناسب نيســت. چون آنجا بايد با تيمهايي بجنگيد كه بازيكنان سطح باال و با كيفيت در اختيار دارند و شما براي شكست شــان بايد بازيكناني همســطح اين تيمها داشته باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.