درخشان: یك ميليون یورو براي طارمي ميدهند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميــد درخشــان ســرمربي ســابق پرســپوليس دربــاره نقل و انتقــاالت اين تيم ميگويــد: «به نظــرم بازيكنان خوبي گرفتهاند. در واقــع نفراتي را جذب كردند كه نياز داشــتند. در ضمــن از بين نفرات اصلي فقط ســروش رفتــه و ضمن حفظ تركيــب اصلي يكي دو تــا مهره خوب هم جذب كردهاند.» درخشــان ميگويد: «اين تيــم ميتواند دوباره در ليــگ برتر مدعي قهرماني باشــد اما قضيه آسيا فرق ميكند. مطمئنا حريفان پرســپوليس هم بازيكنان جديدتــر و با كيفيتتــر گرفتهاند. عربها بازيكنان خارجي شــان را يك فصل بيشتر نگــه نميدارند اما االهلي هــم مربياش را عوض كــرده هم دنبــال بازيكنان خارجي جديد اســت تا خــودش را تقويت كند.» درخشــان دربــاره انتقال طارمــي به اروپا ميگويد: «االن مهدي در بوشــهر اســت و بايد ديد نظر خودش چيســت اما با رفتن به اروپا و حتي ليگهاي كرواســي يا يونان هم پيشرفت ميكند. البته ريسك از دست رفتــن موقعيتش در تركيــب تيم ملي هم وجود دارد پس بايد تمام فشــارش را روي اين بگذارد كه حتما در تركيب اصلي بازي كند. البته بحــث درآمدزايي باشــگاه هم هســت كه اگر اتفاق بيفتد خوب است. من شنيدهام باشــگاه حاضر است يك ميليون يورو بــراي رضايتنامه طارمــي بپردازد اما باشــگاه بايد طوري با او قرارداد ببندد كه بعد از رفتنش به اروپا دوباره به پرسپوليس برگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.