بازگشت مليپوشان به تمرین؛ همه آمدند غير از طارمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليسيها كه به مناسبت عيد فطــر و طبق برنامه، دو روز دوشــنبه و سهشــنبه را از تمرينــات گروهي معاف بودند برنامه آمادهسازي خود را از صبح ديروز از سر گرفتند.

در تمرين ديروز همانطور كه پيش از اين نيز اعالم شده بود مليپوشان نيز حضور پيدا كردند و ايگور پاناديچ هم به جمع تيم اضافه شــد. در اين بين غير از احمد نوراللهي كه بايد مجوز حضور او در تمرينات پرسپوليس صادر شود تا بتواند به بازيكنان اضافه شود از جمع بازيكنان حال حاضر تنها مهدي طارمي در تمرين ديروز غايب بود.

تمرين ديــروز از ســاعت 10:20 در ورزشــگاه شــهيد كاظمي آغاز شد. ايوانكوويــچ در ابتدا بازيكنــان را براي گــرم كــردن و كار با موانــع در اختيار ماركو اســتيلينوويچ قرار داد. در بخش بعــدي، تمرين تركيبي در برنامه بود كه بازيكنان پس از گذر از موانع پاســكاري كرده يا شــوت به دروازه انجام ميدادند. تمرين پرســپوليس بعــد از حدود يك ســاعت در داخل زمين به پايان رسيد و سرخپوشــان براي ادامه كار راهي سالن وزنه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.