پرسپوليس با كاميابي نيا به كمال رسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس براي اينكه همچون فصل قبل تيــم مطمئني به نظر برســد و از لحاظ نفــري در ميانه زمين بخصوص پســت مهم هافبك دفاعي مشكلي نداشته باشد سرانجام با كمــال كاميابي نيا به توافق نهايي رســيد تا اين بازيكــن يك فصل ديگــر در تركيب سرخها باشد. اينكه باشگاه پرسپوليس براي تمديد قرارداد كمال چقدر هزينه كرده قطعا ميتواند سوال مهمي باشــد اما در اين برهه تنها بايد به بحث فني ماجرا نگريســت و اين اقدام باشگاه پرسپوليس را در راستاي بهبود اوضاع ســرخها اقدامي مناســب تلقي كرد. كاميابي نيا تا قبل از اينكه قراردادش را دوباره تمديد كند، تا آستانه جدايي پيش رفته بود و حتي گفته ميشــد قــراردادش را منعقد نميكند اما رايزنيها با اين بازيكن نتيجه داد و سرانجام او در باشگاه پرسپوليس حاضرشد و زمان زيادي نگذشــت كه پاي برگه قرارداد يكساله با باشــگاه را امضا كرد. پس از جدايي ســروش رفيعي اين نگراني ميــان هواداران پرســپوليس وجود داشــت كه كاميابي نيا هم به تيم ديگري ملحق شــود اما باشــگاه پرســپوليس هم به جهت اينكــه مورد نقد تماشاگرانش قرار نگيرد و هم به اين علت كه از لحاظ فني تيمش باالنس و متعادل باشــد با اين بازيكن به نقطه نظر مشــترك رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.