جلسه با طاهري براي ماندن یا رفتن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــدي طارمي مهاجــم مليپوش پرســپوليس ديروز در تمرين اين تيم حاضر نشــد و اين موضــوع حرف و حديث زيادي به راه انداخته اســت. گفته ميشود طارمي براي استراحت بيشتر كنار خانوادهاش از برانكو اجازه گرفته تا دو روز بيشــتر در بوشهر بمانــد اما برخي اين غيبت را به پيشــنهادهاي خارجي او مرتبط ميداننــد و ميگويند تا وقتي تكليف ماندن يا رفتن او مشــخص نشود در تمرينات پرسپوليس شركت نخواهد كرد. آنچه طي اين روزها تقريبا مسجل شده اين است كه طارمي به دنبال جدايي از پرسپوليس است و امســال عزمش را جزم كرده تا انتقالي موفق به اروپا داشــته باشــد. در واقع با وجود تمــام گمانههايي كه در خصوص ماندن قطعي طارمي در پرسپوليس شنيده ميشد فعال احتمال جدايي او بيشــتر از ماندنش در پرسپوليس است. در اين ميان شنيده شــده طارمي حتي طي تماس تلفني كه با طاهري سرپرست باشگاه پرســپوليس داشــته، اين موضوع را به اطالع او رســانده كه به او اجازه داده شــود تا مشخص شدن وضعيتش در تمرينات پرســپوليس حاضر نشــود. طارمي پيشنهادهايي از برخي از تيمهاي خارجي دارد و بيميل نيســت كه لژيونر شود اما مبلغ فسخ قرارداد او از سوي باشگاه پرسپوليس حدود 4 ميليارد تومان عنوان شده كه به نظر ميرسد كمتر تيمي - حداقل در بين مشتريهاي او - توان پرداخت اين مبلغ را براي گرفتن رضايتنامه داشته باشــد. قرار اســت هفته آينده مهدي طارمي با حضور در باشــگاه پرســپوليس ديداري با علياكبر طاهري سرپرست اين باشــگاه داشته باشــد تا وضعيتش براي جدايي يا باقي ماندن در پرسپوليس مشخص شــود، البته اگر طارمي با مذاكراتش بتواند از تيم خواهان خود مبلغ مورد نياز باشــگاه براي جدايي را فراهم كند، آنگاه جدايي آقاي گل دو فصل اخيــر فوتبال ايران از جمع پرسپوليسيها دور از ذهن نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.