بشار رسن، متفاوتترين عراقي

بازی در 3 پست و رشد كرده در فنر باغچه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشار رسن گزينه جدي پرسپوليس بــراي ســهميه آســيايي اســت و اگر مشــكالت ليگ عراق حل شود احتمال حضورش در جمع ســرخها زياد خواهد بود. هــر چنــد داســتانهايي كه در خصوص ضرغام اسماعيل و سپس سعد ناطق به وجود آمد هواداران پرسپوليس را نسبت به جذب بازيكن عراقي بدبين و نااميد كرده اما گفته ميشــود رسن به لحاظ شــخصيتي كامــال متفاوت از ديگــر بازيكنان عراقي اســت و حداقل اينكه نميخواهد پرســپوليس را بدواند يا بازارگرمي كند.

اين بازيكن 20 ســاله كه در تمام ردههاي ســني تيم ملي عراق به ميدان رفته در آكادمي فوتبال فنرباغچه تركيه رشــد يافته اســت. او از يــك خانواده ورزشكار ميآيد چون پدرش فوتباليست و مادرش واليباليســت بودهاند. رسن به زبان انگليسي آشــنايي كامل دارد و از اين جهت ميتوانــد راحتتر در خارج از عراق بــازي كند و تبديل به بازيكني بينالمللي شود.

بشــار البته از اين جهــت به كار پرســپوليس ميآيد كه يك بازيكن سه پسته اســت. او كه قد و قامت كوتاهي دارد در پست هافبك بازيساز، بال چپ و مهاجم بازي ميكند و با اين قابليتها ميتواندگره گشا باشد.

نيــروي هوايــي اوليــن و آخرين باشــگاه ايــن بازيكــن جوان بــوده و امســال در رقابتهاي اي اف سي كاپ هم بــه ميدان رفته اســت. بشــار در بازي اخيــر تيم ملي عــراق در تهران مقابل ژاپــن بهعنــوان بازيكن ذخيره به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.