برانكو باالتر از رانيري در ردهبندی مربيان جهاني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با عملكردي كه پروفســور در دو فصل گذشــته در پرسپوليس داشته و البته موفقيت آسيايي تا اينجاي كار كه بيشتر به چشم ســايتهاي بينالمللي آمــاري ميآيــد او كمــاكان بهترين ســرمربي ليگ برتر ايران در رنكينگ جهاني است.

در آخريــن ردهبنــدي مربيــان باشــگاهي جهان، برانكــو ايوانكوويچ ســرمربي پرســپوليس همچنــان با 3404 امتيــاز بهترين مربــي فوتبال ايران محســوب ميشود و جالب اينكه نام او در ايــن رده بندي حتي از مربي سرشناســي چون كلوديــو رانيري هم باالتر قرار گرفته است.

عليرضــا منصوريــان ســرمربي اســتقالل اگر چه بــا 3342 امتياز 6 پلــه پايينتــر از برانكو قــرار دارد اما بهتريــن مربي ايراني ايــن رنكينگ به شــمار ميرود و سيروس پورموسوي و مجتبي حســيني هم در اين رده بندي در ردههاي بعــدي قرار گرفتند تا امير قلعهنويي به رده پنجم مربيان حاضر در ليگ ايران سقوط كند.

برانكــو ايوانكوويچ صعــود خيره كننــده در رنكينگ جهانــي مربيان را مديون عملكرد قابــل قبول تيمش در رقابتهاي آسيايي است چرا كه اساساً رقابتهاي داخلي تأثير چنداني در اين رتبه بندي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.