بالتكليفي مازادهاي پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــهاب كرمــي، محمــد آرامطبع، ســامان نريمانجهان، رضا كرمالچعب و حامد آقايي 5 بازيكن پرسپوليس هستند كــه با نظر برانكو آزادند تيم آينده خود را انتخاب كنند اما در كمال تعجب هيچ كدام از اين 5 بازيكن باشگاه تازه خود را معرفي نكردهانــد. اين در حالي اســت كه انتظار ميرفت آرامطبــع، كرمي و نريمانجهان خيلــي زود در بــازار نقلوانتقاالت راهي تيم جديدي بشوند اما اين اتفاق رخ نداده است. نكته عجيب اينجاست كه هيچ يك از اين بازيكنان از باشگاه پرسپوليس برگه آزادي و خروج خود را دريافت نكردهاند و عمال پروندهاي بين باشگاه و اين بازيكنان و البته مطالباتشــان باز است. اينكه چرا خود باشگاه پرســپوليس سعي در فروش اين بازيكنان ندارد نكتهاي است و موضوع ديگر، قيمتهايي اســت كه برخي از اين 5 بازيكن به باشگاههاي خواهان پيشنهاد دادهاند. در اين بين وضعيت شهاب كرمي متفاوت بــود، ولی با تمديــد كاميابينيا پرســپوليس به ايــن بازيكن در پســت هافبك دفاعي نياز ندارد. مشخص نيست چرا اين نفرات مازاد تيمهاي جديدشان را معرفي نميكنند.

البته پرســپوليس در حال حاضر به يك مدافع زير 23 ســال هم نياز دارد و ميشد آقايي را هم حفظ كرد اما احتماال اين گزينه هم از بين جوانهاي تازه وارد انتخاب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.