تركاشوند:اوكراینطبقبرنامهبرانكوانتخابشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمدعلــي تركاشــوند ديــروز پس از ترك باشــگاه پرســپوليس در پاسخ به خبرنگاري كه معتقد بود حضور پرسپوليس در اوكراين، شــبهاتي براي اذهان عمومي به وجود آورده اســت، گفت: «ما سه گزينه براي برگزاري اردوي خارجي داشتيم اما در نهايت از بين ســه كشور اتريش، اوكراين و پرتغــال، اوكراين را انتخــاب كرديم، چون كمترين هزينه را برايمان در پي داشــت.» معاون اقتصادي باشــگاه پرسپوليس ادامه داد:«طبق برنامهاي كه برانكو به ما داده، ما به اوكراين ميرويم. شما (خبرنگاران) مگر قرار نيســت با برانكو نشست داشته باشيد؟ از خود او بپرسيد كه چرا اوكراين را معرفي كرده است. ما جايي را انتخاب ميكنيم كه برايمان كمترين هزينه را داشــته باشد و ارزان دربيايد. من بهعنوان معاون اقتصادي باشگاه پرســپوليس، بايد مكاني را انتخاب كنم كه كمترين هزينه را براي تيم داشــته باشــد. دفعه قبلي كه بــه اوكراين رفتيم، يكسري گفتند كه دو بازيكن از آنجا آوردند و فالن كردند!»

تركاشوند در پاسخ به اين سوال كه آيا بيرانوند قرار اســت از پرسپوليس جدا شود يا خير، گفت: «فعال هيچ نامهاي در مورد او براي ما نيامده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.