ربروف و دستيارانش در جده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرگي ربــروف ســرمربي 43 ســاله اوكرايني كه هفته گذشته با امضاي قراردادي نجومي هدايت االهلي را در دســت گرفت و رســما جانشين كريســتين گروس سوييسي شــد صبح ديروز به همراه چهار دستيار خود وارد جده عربستان شد تا به صورت رسمي به طرفداران اين باشگاه معرفي شود. رسانههاي ســعودي با پوشــش اخبار ورود اين مربي به جده مدعي شدند ربروف اوكرايني كه در كادر خود از ســه مربي پرتغالي، كروات و ايرلندي بهره ميبرد تصميم دارد به همان شــكل كه هدايت ديناموكيف را در دســت داشــت در باشــگاه جديد عمل كند. از همين رو ديروز بالفاصله بعد از ورود به جده راهي ساختمان اين باشــگاه شد تا در نشستي با سران باشگاه سياســتگذاريهاي الزم براي نقل و انتقاالت تابستاني و اردوي پيش فصل را مشخص كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.