ربروف:شناختيازاالهلیندارم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرگي ربروف ســرمربي جديد االهلي در مصاحبه با سايت ‪hatrik. net‬ سعودي گفت: «مــن هيچ شــناختي از بازيكنان و جو حاكم بر االهلي ندارم و هدفم از ســفر زودهنگام به جده برگزاري نشستي با سران باشگاه پيرامون شــناخت نسبي از شرايط حاكم بر تيم و بازيكنان است. قصد دارم در اولين اردو كه از هفته آينده برگزار ميشود روي بازيكنان مطالعهاي داشــته باشــم و ســپس برنامههاي خود براي تقويت تيم را ارائه بدهم.» مرد 43 ســاله اوكراينيها كه جزو 20 مربي برتر سال گذشته اروپا از ديد يوفا قرار گرفته بود بعد از استراحت در كنار خانواده در جزيره مايوركا اسپانيا دوباره به عرصه مربيگري برگشت و در اولين محك جــدي بايد خود را براي جــدال با برانكو و شاگردانش آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.