پرسپوليس در كمپ دینامو كيف

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كاروان پرســپوليس هفته آينده براي برپايي اردوي آمادهســازي خود راهي اوكراين خواهد شــد. بنابر اعالم محمد علي تركاشــوند، سرخپوشــان هفته آينده راهــي اردوي برون مرزي خود خواهند شــد. كمپ ديناموكيف كه سال گذشته نيز ميزبان سرخپوشان بود و امكانات و شــرايط آن براي اردو، از سوي ســرمربي و ديگر اعضاي تيم بســيار خوب توصيف شــده بود براي ميزباني پرسپوليس در نظر گرفته شده اســت. آخرين خبر در اين باره حكايت از آن دارد كه چهارشنبه 14 تير، زمان اعزام تيم به اين اردو خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.