اميري در كمپين «هم سایه شو»

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحيد اميــري هافبك تهاجمي و مليپوش پرسپوليس به كمپين حمايت از زنان سرپرســت خانوار پيوست تا در اين عرصه مسووليت اجتماعي خود را ايفا كرده باشد.

كمپين «همسايهشــو» قرار است توجــه جامعه را به صــورت ويژهاي به مساله زنان سرپرســت خانوار معطوف كنــد. در چند روز گذشــته عده قابل توجهــي از هنرمنــدان در عرصههاي مختلف هنري، همچنين ورزشــكاران ملي و مردمــي از اين پويش اجتماعي ارزشــمند حمايت كردهانــد تا مردم بيشــتري در ســطح جامعه از اين امر مهم با خبر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.