الحجازي در راه االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به گزارش از روزنامه الشــرق االوســط عربستان، مســووالن باشگاه االهلي مذاكرات خود را به صورت جدي با باشگاه االهلي مصر براي جذب احمد الحجازي، مدافع تيم ملي مصر آغاز كردهاند. اين حركت باشگاه االهلي عربســتان درحالي است كه ربروف، سرمربي جديد اين تيم براي خريد اين مدافع تنومند مصري چراغ سبز نشان داده است. پرسپوليس در مرحله يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا رقيب االهلي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.