برانكو باید تصميم بگيرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجود اينكــه ظاهرا انجام بازي پرسپوليس و استقالل در آلمان نهايي شده اما برانكو نظري در اين باره نداده است.

ظاهرا اســتقالليها و مســووالن باشگاه پرسپوليس از اين بازي استقبال كرده و مشــكلي با انجامش ندارند اما برانكو هنوز نظري نداده و قرار اســت هفتــه آينده در جلســه با مســووالن باشگاه در اين باره تصميم بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.