سومه آماده ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عمر الســومه، مهاجم ســوري االهلي در حال گذرانــدن آخرين مرحله درمانش است و تا هفته آينده كه تمرينات تيم آغاز ميشود آماده خواهد شد. اين خبر درحالي منتشــر ميشــود كه پيــش از اين برخي رســانههاي عربي از احتمال غيبت السومه در بازي با پرسپوليس خبر داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.