باید به مسائل مالی و آبروی کشور هم فکر کنيم

شايان:‌در‌هند‌نتيجه‌نگيريم،‌اوضاع‌براي‌جاكارتا‌خطرناك‌م ‌يشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران‌ورزشي‌-‌تيم‌ملي‌دووميداني‌تركيب‌نهايي‌اش‌را‌براي‌رقابت‌هاي‌قهرماني‌آسيا‌شناخت‌كه‌در‌اين‌بين‌جاي‌عده‌اي‌خالي‌است؛‌ عده‌اي‌كه‌به‌خاطر‌شراي ‌طشان‌نتوانستند‌سهميه‌ورودي‌كسب‌كنند‌و‌حاال‌با‌نگاهي‌پر‌از‌گاليه‌به‌فدراسيون‌و‌تيمي‌كه‌راهي‌قهرماني‌ آسيا‌م ‌يشود،‌نگاه‌مي‌كنند.‌تيمي‌كه‌دلشوره‌زيادي‌را‌به‌همراه‌دارد‌و‌با‌توجه‌به‌شرايطي‌كه‌ورزشكارانش‌در‌چندماه‌اخير‌داشته‌اند،‌ دقيقا‌شبيه‌هندوانه‌دربسته‌اي‌است‌كه‌خيلي‌نمي‌توان‌درباره‌اش‌قضاوتي‌داشت.‌به‌همين‌خاطر‌بد‌نيست‌در‌روزي‌كه‌تركيب‌تيم‌نهايي‌ م ‌يشود،‌چند‌دقيقه‌اي‌از‌زوايه‌اي‌ديگر‌به‌اين‌تيم‌نگاه‌كرد.‌به‌روند‌بسته‌شدن‌و‌شانسي‌كه‌دارد؛‌حسين‌شايان،‌مربي‌است‌كه‌كنار‌ اين‌تيم‌بوده‌و‌با‌توجه‌به‌عضويتش‌در‌سازمان‌تيم‌هاي‌ملي،‌مي‌تواند‌از‌موضع‌متفاوتي‌به‌اتفاق‌هاي‌چند‌ماه‌اخير‌دووميداني‌نگاه‌كند.‌ حســين شــايان كــه در كادر فني تيم اعزامــي به رقابتهــاي دووميداني قهرماني آســيا حضور دارد، معتقد است كه در حق هيــچ دووميداني كاري براي قــرار گرفتن در جمع مســافران اعزامي به قهرماني آســيا اجحاف نشده است. او تاكيد دارد به همه فرصت داده شــده تا شــانس خود را امتحان كنند: «نام تمام كساني كه شــانس داشتند را همان اول كه بايد براي رقابتها ثبت نام ميكرديم، به كميته برگزاري معرفي كرديم تا بعدا مشــكل اعالم ورودي نداشــته باشــيم. بنابراين زماني كه نام 10 نفر را بهعنوان تركيــب اعزامي بــه رقابتهاي قهرماني آســيا معرفي كرديم، به ايــن معنا نبود كه بقيه شــانس ندارند. ميدانستيم كه كازانف شــرايط خوبي دارد و دووميداني كاران براي رسيدن به ركوردهاي ورودي شــانس دارند. به همين دليل هم هست كه سه نفر اضافه شدند و حاال قرار است با 13 دووميداني كار در رقابتهاي هند شركت كنيم.»

حسين شــايان كه در دو سال اخير كنار فدراسيون و دووميداني كاران بوده و سعي كرده در حيطه كارياش آرامش را حفــظ كند، دربــاره انتقادهايي كه به نحوه انتخاب تركيب نهايي شده، اينطور توضيــح ميدهد: «همه ورزشــكاران از شــانس برابري برخوردار بودند. ما حتي در گزينش نهايي به كساني كه خيلي به ركوردها نزديك بودند، ارفاق كرديم. مثال اگر كسي 2 ســانتيمتر اختالف داشت، او را در فهرســت نهايی قرار داديم. براي مثال امير مرادي خيلي به ركورد نزديك بود بنابرايــن كميته فنــي كمي كوتاه آمد. پس اگر كســي شــانس حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا را پيدا نكرده، به اين خاطر بوده كه با حد نصاب تعيين شده از سوي فدراســيون، فاصله زيادي داشــته اســت. نميدانم چرا ورزشكاران فكر ميكنند ما در فدراسيون نشستهايم تا ورزشكاران را اذيت كنيم؟

قطعــا ما هــم ميخواهيــم تعداد دووميداني كار بيشــتري در رقابتهاي قهرماني آســيا داشــته باشــيم اما بايد فكر آبروي كشور و شــرايط مالي را هم بكنيم. آيا ميتوانيــم فردي را ببريم كه ركوردهاي خيلي پايين داشته باشد؟ ما هم مجبوريم سياستهاي وزارت ورزش و كميته ملــي المپيك را پياده كنيم. به ما از طرف وزارت ورزش ابالغ شده است كه ورزشكاران در شــرايطي به رقابتها اعزام شوند كه شانس مدال آوري داشته باشــند. يعني براي همين مســابقههاي قهرماني آســيا رسما از ما مدال خواسته شده و گفته شده كساني بروند كه شانس مدال دارند.»

ركوردهاي ورودي و سطحشــان هم يكي ديگــر از بحثهاي يــك ماه اخير دووميداني كاران است كه شايان درباره معيار كميته فني فدراسيون براي تعيين آنهــا ميگويد: «ركوردهــاي ورودي بر اســاس موجودي آسيا تعيين شده است. همين موضوع باعث شده تا سطحشان در مادههاي مختلف فرق كند.»

با اين توضيح اين ســوال پيش روي شــايان قرار ميگيرد كه چرا در مادهاي مثل ديســك، ركورد 60 متــر و 50 در نظــر گرفته شــده، در حاليكه ظرفيت ديسك ايران سه ورزشــكار باالي 62 يا 63 متر اســت؟ اين مربي دووميداني به اين ســوال اينطور پاسخ ميدهد: «ما به اين نــگاه كردهايم كه چــه ركوردهايي شانس مدال دارند. براي مثال در پرتاب ديسك اگر كســي در هند باالي06 متر بيندازد، شــانس مدال دارد اما در پرش طول 7 متر و 90 شانس مدال دارد. شايد اين حرف بچهها درســت باشد كه سطح حد نصابها در برخي مواد باالســت اما چارهاي نداشتيم جز اينكه اين ركوردها را تعيين كنيم.»

او دربــاره افــت دووميداني كاران و نرســيدن خيليها به ركــورد ورودي در رقابتهــاي انتخابي تيم ملي هم اينطور توضيح ميدهد: «معموال در سال بعد از المپيك شرايط ورزشكاران افت ميكند كه اين فقط خاص ايران نيســت و بقيه كشورها هم اين شــرايط را دارند با اين حال ما روي تجربه ورزشكارانمان خيلي حســاب كردهايم. مثال كيــوان قنبرزاده وضعيت خيلي خوبي دارد و من مطمئن هســتم كــه تجربــهاش در رقابتهاي قهرماني آسيا به كمكش ميآيد. احسان هم شــرايط خوبــي دارد يــا يكي مثل تفتيــان هم اگر آســيب ديدگي اذيتش نكند، ميتواند شانس داشته باشد. با اين حســاب و با وجود ركوردهاي نه چندان خوب بيشــتر دووميداني كاران در چند ماه اخير، من اميــدوارم كه در قهرماني آســيا بين دو تــا ۴ مــدال بگيريم. اگر اين تعداد مــدال را بگيريم، ميتوانيم به بازيهاي آسيايي 2018 اميدوار باشيم؛ در غير اين صــورت اوضاع نگران كننده ميشود.»

شــايان درباره وضعيت ورزشكاري مثــل رضا قاســمي و گاليههايي هم كه داشت، توضيحاتي ميدهد كه قابل تامل است: «برايم جالب است كه رضا ميگويد كسي از فدراســيون با او صحبت نكرده؛ نميدانم. شايد بچهها من را از فدراسيون نميدانند و از خود ميدانند كه البته غير از اين هم نيســت. به هر حال چند روز قبل از حضور در رقابتهاي كازانف، من با او تلفني صحبت كردم. آسيب ديدگي كف پاي او هنوز خوب نشده بود و گفت كه ميخواهــد بــراي رقابتهاي داخل سالن آســيا خودش را آماده كند. با اين حــال ما گفتيم ابتدا ســالمتش اهميت دارد امــا اگر بتوانــد در كازانف ورودي بياورد، به تركيب اضافه ميشود.» شايان كه خود روزي ورزشــكار اين رشته بوده، حرفهايش درباره رضا قاســمي و بقيه ورزشــكاران را اينطور ادامه ميدهد: «ما هميشــه روي رضا حســاب ويژهاي باز كردهايم اما وقتي مصدوم اســت، كاري نميتوانيم انجام بدهيم. ضمن اينكه همه ما اين را ميدانيم كه به راحتي نميشود از كنار اين قهرمانان گذشــت. شــرايط امروز دووميداني به گونهاي اســت كه ما به اينها براي حضور در بازيهاي آسيايي احتياج داريم و قطعا برايشان برنامهريزي ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.