مسائل سياسي، مانع حضور شطرنجبازها درغرب آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي شــطرنج قهرمانــي غرب آســيا در حالي برگزار ميشــود كه تا يك روز مانده به شــروع رقابتهــا فقــط ۴ بازيكن خارجي براي حضور در آن ثبتنام كردهاند.

رقابتهاي شــطرنج قهرمانــي غرب آســيا در روزهــاي 29 ژوئــن تا 8 جــوالي 8( تــا 17 تير) در ايران و در محل فدراســيون شــطرنج برگزار ميشــود؛ رقابتهايي كه در پايان آن، نفرات اول در هر دو بخش مــردان و بانوان مجوز حضور در مسابقات قهرماني جهان را دريافت ميكنند.

برگزاري اين رويداد با توجه به كســب اين ســهميهها از اهميــت خاصي برخوردار اســت اما جالب اســت كه تا يك روز مانده به شــروع رقابتهــا فقط نمايندگان 2 كشــور براي حضور در آن ثبتنام كردهاند. هر كشــور ميتواند يك نفــر در بخش مردان و يك نفــر در بخش بانوان به اين رقابتها اعزام كند، بــر همين اســاس نيز در مجموع چهار شــطرنجباز از عراق و ســوريه به ايران ســفر ميكنند. قطر، يمن، ســوريه، كويــت، اردن، بحرين، فلســطين، لبنان، عراق، امارات، عربســتان و عمان كشــورهايي هستند كه در منطقه غرب آســيا حضور دارنــد و ميتوانند شــطرنجبازاني را به تهران اعزام كنند اما به نظر ميرسد مسائل سياسي مانع از حضور نمايندگان ساير كشورها شده است.

البته تعداد ســهميه حضور در اين رقابتها براي ميزبان متفاوت است و با اين حساب تاكنون 28 نفر در بخش مردان و 18 نفر در بخش بانوان از كشورمان براي حضور در رقابتهاي غرب آسيا ثبتنام كردهاند. با اين شــرايط به نظر ميرســد رقابتها غرب آسيا در ايران بيشتر شبيه قهرماني كشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.