بيداري بعد از خواب شش ساله

3 مرجع اصلي براي تصویب اساسنامه مشترك فدراسيونها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اساســنامه پر حرف و حديث فدراســيونهاي ورزشــي به زودي مراحل تصويــب نهايی خود را طی میكند. پيشنويس اوليه اساســنامه مشترك فدراســيونهاي ورزشــي كه بايد توسط 3 مرجع رسمي به تصويب برســد، در حالي به پايان رسيد كه اين اساســنامه اوايل هفته در شــوراي معاونان مورد بررســي قرار گرفت. ايــن كار در حالي انجام شــد كه حدود شش ســال از زماني كه براي تغيير اساســنامه فدراسيونها تصميم گرفته شد، گذشته اســت. پيش از بازيهاي المپيك لندن بود كه موج بركناري روساي فدراسيونهاي ورزشي به راه افتاد و تعدادي از روساي فدراسيونها بركنار شدند. بعد از اين اتفاق بحث تغيير اساســنامهها مطرح شد و از آن زمــان تاكنون هنوز تصميم جدي در اين باره اتخاذ نشده است. حال چرا اين همه زمان براي اين كار مهم از دست رفته است نا مشخص است.

بعد از گذشت اين همه زمان حاال اين اساسنامه در شــوراي معاونان مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن هم براي تصويب بايد مورد تاييد ســه مرجع اصلي باشــد. ابتدا بايد از سوي فدراسيونهاي ملي كشورمان و همينطور فدراسيونهاي بينالملليشان مورد تصويب قرار بگيرد.

در ايــن صورت كميتــه بينالمللــي المپيك نيــز اين اساســنامه را مورد تصويب قــرار خواهد داد. مرحلــه ديگر كه مرجع رســمي براي تصويب اساســنامه مشترك به شــمار ميرود، دولت است تا اساســنامه منافاتي با منافع ملي نداشــته باشد. يك نسخه از اين اساســنامه در اختيار كميته ملي المپيك قرار گرفته امــا كميته هنوز نظري در اين باره نداده اســت. تا زماني كه كميته ملي المپيك اساسنامه را تاييد نكند، اين اساسنامه براي تصويب به 3 مرجع اعالم شده، ارسال نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.